Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679              z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Aktywności Zawodowej 59-540 Świerzawa, ul. Skowronia Góra 3., reprezentowanym przez Dyrektora Zakładu.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:
 3. kontakt telefoniczny: 75 7134890,
 4. adres e-mail: iod@zazswierzawa.pl
 5. pisemnie na adres naszego Zakładu wskazany w pkt 1.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych przepisami prawa, wynikającymi z realizacji ustawowych zadań i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora Danych z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 4. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 5. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 6. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 7. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 8. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do celów przedstawionych w pkt 3, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe.
 11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.