Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Profile kompetencji Zawodowych.

PROFILE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (PKZ)
dla dorosłych osób niepełnosprawnych (przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną)

CELE GŁÓWNE
Przygotowanie dorosłych osób niepełnosprawnych (przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną) do wykonywania pracy zawodowej w określonych zawodach, zgodnie z wymogami otwartego rynku pracy.
Dostosowanie treści i form kształcenia do indywidualnych możliwości dorosłych osób niepełnosprawnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Kształtowanie u dorosłych osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych, kluczowych kompetencji na poszczególnych stanowiskach pracy (profilach kompetencji zawodowych).

MODUŁY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE PROFILI KOMPETENCJI ZAWODOWEJ (PKZ)
• Zastosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania czynności zawodowych.
• Profesjonalne prezentowanie wyglądu zewnętrznego.
• Zachowanie się w sposób kulturalny w miejscu pracy.
• Obsługa maszyn i urządzeń stosowanych podczas czynności zawodowych.
• Dobór i zastosowanie odpowiednich środków czyszczących i dezynfekcyjnych do rodzaju czyszczonej powierzchni.
• Czynności zawodowe.
• Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych (zajęcia logopedyczne, zajęcia psychologiczne, komunikacja, muzykoterapia, zajęcia matematyczne, nauka języka obcego, itp).

EFEKTY KSZTAŁCENIA
W wyniku kształcenia w zakresie profili kompetencji zawodowej (PKZ) osoba niepełnosprawna powinna umieć:
• zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania czynności zawodowych,
• profesjonalnie prezentować swój wygląd zewnętrzny (odzież ochronna),
• zachowywać się w sposób kulturalny w miejscu pracy (formy grzecznościowe, zachowanie uprzejmości wobec współpracowników, stosowanie się do poleceń przełożonego).
• obsłużyć maszyny i urządzenia stosowane podczas czynności zawodowych,
• dobrać i zastosować odpowiednie środki czyszczące i dezynfekcyjne do rodzaju czyszczonej powierzchni,
• wykonać czynności zawodowe na danym stanowisku pracy.

Ponadto w wyniku kształcenia u osoby niepełnosprawnej powinien nastąpić rozwój i wzrost kompetencji kluczowych:
• porozumiewanie się w języku ojczystym;
• porozumiewanie się w językach obcych;
• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
• kompetencje informatyczne;
• umiejętność uczenia się;
• kompetencje społeczne i obywatelskie;
• inicjatywność i przedsiębiorczość;
• świadomość i ekspresja kulturalna.

METODY I FORMY KSZTAŁCENIA
• Nauczanie w oparciu o naśladownictwo (uczenie się przez naśladownictwo intencjonalne wykonywanie przez osobę uczącą się czynności, które przedtem wykonywał ktoś inny).
• Udzielanie niezbędnej pomocy przy wykonywaniu czynności.
• Udzielanie dodatkowych wyjaśnień i wskazówek.
• Dostosowanie tempa pracy do możliwości osoby niepełnosprawnej.
• Formułowanie prostych poleceń, wielokrotne ich powtarzanie.
• Utrwalenie zdobytych umiejętności poprzez wielokrotne ich powtarzanie.
• Dzielenie czynności na etapy.
• Przedstawianie kolejności wykonywania czynności zawodowych przy pomocy instrukcji w formie pisanej lub przy pomocy piktogramów, obrazków, zdjęć.