Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych

Termin realizacji projektu:
01.05.2018 – 30.04.2020

chcemy pracować!

Projekt skierowany jest do:

 • Osób z niepełnosprawnościami,
 • Zamieszkałych na terenie powiatów złotoryjskiego
  i legnickiego,
 • Bezrobotnych lub biernych zawodowo,
 • Osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej.

W ramach projektu oferujemy:

 • Szkolenia z kompetencji miękkich,
 • Kompleksowe pośrednictwo pracy,
 • Wysokiej jakości bezpłatne kursy zawodowe,
 • Gwarantujemy dojazd,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Płatny 3-miesięczny staż zawodowy.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Cel projektu:

Integracja osób zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem społecznym (niepełnosprawność, ubóstwo, bierność zawodowa) poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Dzięki integracji nastąpić ma poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów oraz grup docelowych najbardziej defaworyzowanych. Cel projektu jest zgodny z 9 Osią Priorytetową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 tj. Włączeniem Społecznym. Rezultatem realizacji projektu będzie poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych poprzez zdobycie nowych kwalifikacji, nabycie nowych kompetencji, podniesienie samooceny jako osób potrafiących i mogących pracować.

Opis projektu:

Projekt adresowany jest do min. 335 niepełnosprawnych mieszkańców powiatów złotoryjskiego i legnickiego oraz miasta Legnica, niezaradnych życiowo, nieaktywnych zawodowo bądź ubogich pracujących, z brakiem wykształcenia bądź zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi. Osoby te charakteryzują się problemami zdrowotnymi, deficytem kluczowych umiejętności psychospołecznych. Projekt realizowany będzie z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (często sprzężonymi) oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

W ramach realizacji projektu:

200 osób z niepełnosprawnością odbędzie szkolenia z zakresu m.in.

 • małej poligrafii i zdobnika szkła (250h/os)
 • obsługi recepcji (250h/os)
 • służby piętra (250h/os)
 • kucharz małej gastronomii (150h/os)

Warsztat Terapii Zajęciowej w Złotoryi zostanie przebudowany oraz doposażony w nowy sprzęt dostosowany do kształcenia osób z niepełnosprawnością.

O 10 miejsc zwiększy się liczba uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Złotoryi.

O 30 zatrudnionych zwiększy się liczba niepełnosprawnych pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie.

Pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie odbędą szkolenia
z zakresu:

 • Konserwacji terenów zielonych
 • Obsługi recepcji
 • Kucharstwa i kelnerstwa

Rezultaty projektu :

 • Minimum 230 osób z niepełnosprawnością będzie aktywnie poszukiwało pracy
 • Minimum 43 osoby z niepełnosprawnością będą pracowały

Wartość projektu: 10 760 786,96 zł

Kwota Dofinansowania: 9 142 138 ,46 zł

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.