Ogólna klauzula informacyjna (RODO).

Ogólna klauzula informacyjna (RODO) - zakład aktywności zawodowej

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)  informujemy, że:

 1. Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Świerzawie (59-540) przy ulicy Skowronia Góra 3, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: biuro@zazswierzawa.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: inspektor@4consult.com.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 4. Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,
  • realizacji umów,
  • niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,
  • wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi:
 • Realizowane zadanie
 • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
 • Prowadzenie Zakładowego Funduszu Aktywności
 • Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2020 poz. 426)
  • w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie.
 1. W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  • organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
  • prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   – osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   – osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
   – dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   – dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
   – dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:-  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   –  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   –  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
   – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:
   Urząd Ochrony Danych Osobowych
   00-193 Warszawa
   Infolinia: 606-950-000Stawki 2
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 5. Pana(-i) dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 6. Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.
 • Podstawa prawna
 • Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE