Deklaracja dostępności.

Deklaracja dostępności - zakład aktywności zawodowej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-29.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie,
 • brak opisów alternatywnych grafik,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Aktualnie podejmowane są prace mające na celu dostosowanie strony internetowej do wymagań ustawowych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu;
 • warstwa tekstowa w skanowanych dokumentach
 • pliki pdf mają dobrze zaznaczoną strukturę logiczną,
 • wyróżnienie odnośników.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Małgorzata, mail: m.chmura@zazswierzawa.pl. Kontaktować można się także telefonicznie: 757134890 wew. 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba: Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie, ul. Skowronia Góra 3, 59-540 Świerzawa

Miejsca parkingowe: przed budynkiem nie oznakowano kolorem niebieskim miejsc parkingowych.

Dostępność komunikacyjna terenu zakładu: plac jest w pełni dostępny, posiadamy windę, prowadzącą na zielony taras, z brukowanymi ścieżkami znajdujący się nad parkingiem i budynkiem Zakładu.

Dostępność wejścia: wejścia do budynków są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Każdy budynek jest wyposażony w podjazd dla wózków.

Dostępność komunikacyjna budynku: w naszych budynkach zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych. W budynku pierwszym posiadamy windę, która zapewnia dostępność wszystkich czterech pięter. Na parterze, pierwszym i czwartym piętrze istnieje dostępność do toalety dla osób niepełnosprawnych. Na drugim i trzecim piętrze hotelowym znajdują się dwa pokoje dostosowane dla osób niepełnosprawnych z łazienkami.

Dostosowania: nie zastosowano kontrastowych elementów infrastruktury. Brak oznaczeń wejść do pomieszczeń biurowych paskami antypoślizgowymi. Brak wyróżnień początku oraz końca schodów.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
 • napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby,
 • wysłanie maila na adres: biuro@zazswierzawa.pl